องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการยั่งยืน (Geo - social Map)


วันนี้ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอ และคณะทำงานฯ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบ Webex โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม

โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13