องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีของ อปท. โดยการทดสอบ Bioassay Test


วันนี้ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00- 12.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบางขันแตก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก

ดำเนินกิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีของ อปท. โดยการทดสอบ Bioassay Test เพื่อประเมินผลการพ่นสารเคมีในการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกของ อปท.

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13