องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
  นายวิษณุ  คชรัตน์  
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
     


 
    นายวิษณุ  คชรัตน์ นายบดินทร์ เดชะคุณาพงษ์
นายสัญญา  พันสังข์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
     

 
 
(ว่าง)   นางสาวสุภาพรรณ  ไทยน้อย
นิติกร  
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
 
นางสาวกัญญา ฉายทองคำ
   (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
     
 

 
นางสาวมณธณา  ศรีเมือง 
นางสาวจุฑาภรณ์ อินทรพินิจ (ว่าง)
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     นายนพดล  ตุ้มสิทธิ์  
  นายไพฑูรย์   แก้วสุขแท้
  พนักงานขับรถยนต์
คนสวน
     
      
นายสิริชัย  เนียมประพันธ์    นายวราพันธุ์  เกิดศิริ
 คนงาน     คนงาน 
     
     
 นายภาณุพงศ์ พูลสวัสดิ์    นายอำนาจ ผิวไผ่
 คนงาน    คนงาน