องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองเก่า
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สมุทรสงคราม ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะเปียก
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้