องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นางดวงสมร  อิ่มทรัพย์  
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
     
  - ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม-
 

 
   (ว่าง)  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
     
 
 (ว่าง)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
 (ว่าง)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
   
 
  นายไพรัช   พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
     
 
นายบุญลาภ ม่วงอ่ำ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายธนภัทร ชำนาญกิจ
คนงานประจำรถขยะ
     
 
นายอภิเดช ชำนาญกิจ   นายยุทธศักดิ์ พรมสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
     
  - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ -
 
     
   
 
 นางดวงสมร  อิ่มทรัพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
   รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
     
 
 
 นางดวงสมร  อิ่มทรัพย์
  (ว่าง)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
 
 นางสาวกรองกาญจน์ กิระเกตุ
นางสาวทักษญา จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ