องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับลงทะุเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ผุ้พิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 17 มิ.ย. 2562 ]118
2 ข้อมูลสำหรับประชาชน [ 17 มิ.ย. 2562 ]115
3 14. คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 28 ก.ย. 2561 ]76
4 1. คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 28 ก.ย. 2561 ]71
5 2. คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 ก.ย. 2561 ]72
6 3. คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]70
7 4. คู่ืมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 28 ก.ย. 2561 ]73
8 5. คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 28 ก.ย. 2561 ]83
9 6. คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 28 ก.ย. 2561 ]86
10 7. คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ [ 28 ก.ย. 2561 ]68
11 8. คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 28 ก.ย. 2561 ]76
12 9. คู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 28 ก.ย. 2561 ]67
13 10. คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 28 ก.ย. 2561 ]119
14 11. คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 28 ก.ย. 2561 ]125
15 12. คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 28 ก.ย. 2561 ]71
16 13. คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 28 ก.ย. 2561 ]119
17 15. คู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามาตรา 32 [ 28 ก.ย. 2561 ]73
18 16. คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]93
19 17. คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]113
20 18. คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 28 ก.ย. 2561 ]67
 
หน้า 1|2