องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
กฏหมาย/ระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 [ 17 มิ.ย. 2562 ]78
42 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2535 [ 17 มิ.ย. 2562 ]70
43 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 17 มิ.ย. 2562 ]65
44 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [ 17 มิ.ย. 2562 ]70
45 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 17 มิ.ย. 2562 ]72
46 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 17 มิ.ย. 2562 ]66
47 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 17 มิ.ย. 2562 ]64
48 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 17 มิ.ย. 2562 ]75
49 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 17 มิ.ย. 2562 ]60
50 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่5) [ 17 มิ.ย. 2562 ]67
51 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2562 ]82
52 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 [ 17 มิ.ย. 2562 ]71
53 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [ 17 มิ.ย. 2562 ]67
54 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 [ 17 มิ.ย. 2562 ]68
55 พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 17 มิ.ย. 2562 ]81
56 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 17 มิ.ย. 2562 ]71
57 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 [ 17 มิ.ย. 2562 ]77
58 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 17 มิ.ย. 2562 ]64
59 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]64
60 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 17 มิ.ย. 2562 ]65
 
|1|2หน้า 3|4|5|6