องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10)


วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก

โดยมีนายอำนวยวิทย์  น่วมศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นางอนุรัตน์  อิ่มเกียรติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

มารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และร่วมกันจัดทำแผน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 และ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14