องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมู่ที่ 6)


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบางขันแตก
โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
มารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และร่วมกันจัดทำแผน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 วัดศรีสุวรรณคงคาราม
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15