องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2567


เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 ณ  Health Land Resort & Spa อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างสูง จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างทุกประเภทสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดที่สนใจและได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้ว จำนวน 67 คน เข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14