องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบางขันแตก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน


วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม
- โรงเรียนวัดบางขันแตก
- โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
เพื่อเป็นการกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพ้นที่ตำบลบางขันแตก
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15